Foglalkozás a tanulási zavarral küzdő gyerekekkel

ING Šanca pre deti
Predkladateľ: Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Salka Názov projektu: Diagnostika porúch učenia

Ciele projektu:
 • vzdelávanie našich pedagogických pracovníkov v oblasti špeciálnej pedagogiky
 • pomocou testov - zostrojených pozvaným odborníkom – identifikovať prípadné poruchy učenia u vybraných žiakov
 • cieľom prednášok odborníkov (špeciálneho pedagóga, psychológa) je, aby :
 • - učitelia podľa získaných informácií vedeli ľahšie spoznať u detí vývinové poruchy učenia,
  - boli schopní vytvoriť prostredie podnecujúce schopnosti a potreby žiakov s PU,
  - aj sami vedeli vybrať pre nich vhodné metódy, pomocou ktorých žiaci môžu prekonávať prekážky pri zvládnutí učiva,
  - zlepšiť spoluprácu rodičov detí s PU a pedagógov.
Termín projektu:  október 2010 – máj 2011

A pályázat kiírója: ING biztosító társaság, ill. LION charitatív egyesület
A pályázat címe: Tanulási zavarok feltárása
A pályázat célja:
 • pedagógusaink képzése a speciális pedagógia terén
 • tanulási zavarral(zavarokkal) küzdő gyerekek azonosítása
 • a szakemberek(speciális pedagógus, pszichológus) által tartott előadások célja:
 • - a kapott információk alapján a pedagógusok könnyebben felismerjék a tanulási zavarokat, ill.azokat a gyermekeket, akik diszlexiával, diszortográfiával, diszgráfiával, diszkalkúliával küzdenek,
  - a tanárok képesek legyenek megfelelő környezetet biztosítani ezen gyerekek számára,
  - önállóan ki tudják választani a megfelelő metódusokat, amelyekkel a „diszes“ problémák csökkenthetőek.
     A képek a tanárok számára szervezett előadáson készültek. Az ógyallai speciális-pedagógiai központ (Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Hurbanove) két munkatársa, Mgr.Matović Misák Jutka és Kiss Mária tartottak előadást a tanulási zavarok fajtáiról, felismeréséről és kezeléséről.
A nagyításhoz klikkelj a képre.

Vissza az előző oldalra